Presentatie
Belangrijke info
Zoek
Wetgeving & Regelgeving - Medeaansprakelijkheid van de opdrachtgever

Al hebben we moeten heel (te) lang wachten op de concretisering van de medeaansprakelijkheid van de opdrachtgever, vulde het BS van 19/05/09 uiteindelijk deze leemte in met artikel 2 van de wet van 06/05/09 houdende diverse bepalingen.

De belangrijkste elementen van deze wetgeving :

1. de bepalingen gelden uitsluitend voor ongeregeld vervoer en voor internationaal geregeld vervoer op lange afstand ;

2. de bepalingen gelden voor alle autocaropdrachten aangezien de opdrachtgever gedefinieerd wordt als elke “natuurlijke persoon, elke rechtspersoon met of zonder winstoogmerk, elke persoon handelend voor rekening van een vereniging van personen zonder rechtspersoonlijkheid en met of zonder winstoogmerk, alsmede elke onder de publieke overheid ressorterende instelling, ongeacht of deze een eigen rechtsperoonlijkheid bezit of niet of afhangt van een overheid met een rechtspersoonlijkheid en die een vervoerovereenkomst afsluit met een ondernemer van personenvervoer over de weg of met een reisbemiddelaar”;

3. de professionele opdrachtgever is diegene die een vervoerovereenkomst afsluit met een vervoerder of een reisbemiddelaar en waarvan de activiteit bestaat uit het tegen betaling of op regelmatige basis organiseren, bestellen of laten uitvoeren van reizen inzonderheid over de weg, en de ondernemer die een vervoerovereenkomst in onderaanneming toevertrouwt aan een collega;

4. de niet-professionele opdrachtgever is diegene die een vervoerovereenkomst afsluit met een vervoerder of met een reisbemiddelaar en waarvan de activiteit er niet in bestaat het tegen betaling of op regelmatige basis organiseren, bestellen of laten uitvoeren van reizen, inzonderheid over de weg ;

5. de professionele opdrachtgever wordt bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 maand en/of een boete van 26 BEF tot 10.000 BEF plus schadevergoeding (art. 30 BW 30/12/46) :
    a) indien hij, op het ogenblik van het afsluiten van de vervoerovereenkomst, heeft nagelaten zich ervan te vergewissen dat de vervoerder beschikt over de originele communautaire vergunning ;
    b) indien hij, rechtstreeks of via zijn bevoegde mandatarissen, tijdens de reis, instructies gegeven heeft of daden heeft gesteld, die hebben geleid tot : 
        - de overschrijding van het toegelaten maximum aantal te vervoeren personen vermeld op het schouwingsbewijs van het voertuig ;
        - de niet-naleving van de rij- en rusttijden;
        - de overschrijding van de toegestane maximumsnelheid;
    c) indien hij de vervoerder ertoe aangezet heeft een vervoer uit te voeren tegen een “ongeoorloofd lage prijs”, te weten een prijs die onvoldoende is om de kostprijs van het voertuig (banden, brandstof, onderhoud, afschrijving, garage), de kosten van
        de wettelijke reglementaire verplichtingen op sociaal, fiscaal, verzekerings- en veiligheidsvlak en de kosten van het bestuur en de leiding van het bedrijf tegelijkertijd te dekken ;

6. de niet-professionele opdrachtgever wordt bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 maand en/of een boete die van 26 BEF tot 10.000 BEF plus schadevergoeding (art. 30 BW 30/12/46) indien hij, rechtstreeks of via zijn bevoegde mandatarissen, tijdens de reis, instructies gegeven heeft of daden heeft gesteld, die hebben geleid tot :
- de overschrijding van het toegelaten maximum aantal te vervoeren personen vermeld op het schouwingsbewijs van het voertuig ;
- de niet-naleving van de rij- en rusttijden;
- de overschrijding van de toegestane maximumsnelheid;

7. de vervoerder wordt bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 maand en/of een boete die van 26 BEF tot 10.000 BEF plus schadevergoeding (art. 30 BW 30/12/46) indien hij een vervoer uitgevoerd heeft tegen een “ongeoorloofd lage prijs”, te weten een prijs die onvoldoende is om de kostprijs van het voertuig (banden, brandstof, onderhoud, afschrijving, garage), de kosten van de wettelijke en reglementaire verplichtingen op sociaal, fiscaal, verzekerings- en veiligheidsvlak en de kosten van het bestuur en de leiding van het bedrijf tegelijkertijd te dekken;

8. bij het afsluiten van een vervoerovereenkomst met een niet-professionele opdrachtgever moet de vervoerder een fotokopij van de originele communautaire vergunning overhandigen.  Bij het afsluiten van een vervoerovereenkomst met een professionele opdrachtgever geldt deze verplichting slechts indien de opdrachtgever erom vraagt ;

9. de houder van het getuigschrift van vakbekwaamheid die aangesteld wordt om het bedrijf permanent en daadwerkelijk te leiden en die het niet doet, wordt bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 maand en/of een boete van 26 BEF tot 10.000 BEF plus schadevergoeding (art. 30 BW 30/12/46).





Deze beslissing is belangrijk in de strijd tegen de onwettige uitvoering van ongeregeld vervoer zowel op reglementair als op economisch vlak.

Scenic Tours sprl

Chaussée Romaine, 10
B-5500 Dinant
Belgique

téléphone/fax: +32-(0)82-21 96 37
GSM: +32-(0)475-24 26 50
email: info@scenic-tours.be


Creatie datum : 12/06/2009 @ 10:43
Laatste wijziging : 30/08/2017 @ 21:41
Categorie : Wetgeving & Regelgeving


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina


^ Boven ^